• icon
 • icon17510 Владичин Хан, Ђуре Јакшића Б.Б.
 • iconossavahan@gmail.com
icon
+381 64 9999111
+381 17 474 732

Општа акта школе

Правила понашања ученика, родитеља, наставника и осталих запослених у школи

Кућни ред школе


Поштовањем и применом одређених правила и одговарајућом организацијом рада школе обезбеђују се: несметан рад, заштита школске имовине, општа и радна дисциплина и доприноси се бољем успеху ученика и угледу Школе.

У школи су забрањене активности којима се угрожавају или омаловажавају групе и појединци по основу расне, националне и верске припадности, односно политичког опредељења, као и подстицање таквих активности. У школи није дозвољено деловање секти.

About
Правила понашања ученикаДужности ученика су да:


 • редовно похађа наставу, стиче знања и овладава вештинама и уредно извршава друге обавезе у процесу образовно-васпитног рада у складу са Статутом школе и другим општим актима;
 • да се придржава школских правила, одлука директора, наставника и других органа школе;
 • у школу долази пристојно и прикладно одевен за радне активности (у школу не може да се долази у одећи која не покрива стомак и сукњама краћим од 10 центиметра изнад колена, у отвореним папучама, забрањено је ношење капа и наочара за сунце на часу, коришћење мобилних телефона на часу), брине се о личној уредности и хигијени (са подшишаном косом и уредно зарезаним ноктима), хигијени школских просторија и школске средине у целини;
 • долази у школу најкасније 10 минута пре почетка часа, а после знака за почетак часа налази се на свом месту, спреман за рад на часу, дисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама школе за време трајања наставе, других облика образовно-васпитног рада, културних, спортских и других активности;
 • не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
 • благовремено правда изостанке;
 • води рачуна о својим одевним предметима, прибору и опреми, а посебно за време трајања школског одмора;
 • чува од оштећења школску имовину, односно имовину других организација за време посета (позориште, биоскоп, библиотека, радна организација. . .) као и да чува чистоћу и естетски изглед школе;
 • чува од оштешења и уништавања ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе које издаје школа;
 • да родитељу или старатељу на потпис ђачку књижицу у коју одељењски старешина уноси обавештења о постигнутом успеху или изреченој васпитно-дисциплинској мери.;
 • да се пристојно понаша према наставницима и осталим запосленима у школи;
 • да се пристојно понаша и кад није у школи.


Дужности ученика као редара су да:


 • припрема средства и услове за наставу;
 • обавештава наставника о одсуству ученика и присуству страних лица;
 • да се стара о хигијени учионице;
 • пријављује свако оштећење школске или личне имовине одељењском старешини или дежурном наставнику.


Дужности дежурног ученика су да:


 • дежура на месту на којем је распоређен;
 • не дозволи окупљање других ученика око места дежурства;
 • води рачуна да се љубазно опходи према странкама;
 • да легитимише странке на улазу у школу, упише податке у књизи дежурства и одведе их до места где су се упутили;
 • да не напушта место дежурства без дозволе дежурног наставника;
 • дежурни ученици дежурају у преподневној смени од првог до завршетка шестог часа, у поподневној смени од првог до петог часа. О распореду дежурних ученика старају се одељењске старешине;


Ученику је у школи забрањено да:


 • уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика, нанети штета школској и личној имовини;
 • долази у школу у алкохолисаном стању, односно под дејством наркотика, уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотике са психоактивним дејством која могу угрозити здравље ученика;
 • решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе;
 • пуши у просторијама школе;
 • самовољно напушта час и друге активности у којима као ученик школе учествује;
 • користи за време часа мобилни телефон, вокмен или друге мултимедијалне уређаје као и друга средства комуникације којима се ремети рад на часу;
 • улази у зборницу и друге службене просторије школе без позива, односно одобрења;
 • да напушта час пре краја часа ако има закључену оцену или ради одговарања другог предмета;
 • да преправља и дописује податке на исправама које издаје школа.
 • да се лажно прдставља или да на било који начин доводи у заблуду наставника или другог запосленог о свом идентитету.
 • прави буку у ходницима школе за време часа.Ученик може за повреду својих радних обавеза да одговара дисциплински. Повреде обавеза ученика школе могу бити лакше и теже. Статутом школе и Правилником о дисциплинској и матерјалној одговорности ученика регулишу се васпитно-дисциплинске мере и начин изрицања.

Школа похваљује ученике за њихов допринос у остваривању боље дисциплине на часу, за развијање мођусобних односа ученика заснованим на разумевању и сарадњи у одељењу или ван одељења као и за развијање бољих међуљудских односа са другим ученицима. Ученике који постижу изузетне резултате у образовно-васпитном процесу школа награђује на крају школске године сходно финансиским могућностима у складу са законом и општим актима.

Односи међу ученицима треба да буду засновани на међусобној сарадњи и помоћи, уважавању и поштовању личности, пристојном опхођењу. Међусобне неспоразуме и сукобе који ученици сами не могу да реше на адекватан начин, ученици решавају у оквиру одељења уз помоћ одељењског старешине, педагога или дежурног наставника. Непридржавање основним правилима понашања подлеже дисциплинској одговорности.

Ученици треба да се уздрже од коментарисања рада и понашања наставника који вређају достојанство или личност наставника (ученика) осим на одељењским састанцима са својим одељењским старешином или у личним разговорима са педагогом, директором. Своје примедбе на рад наставника и других запослених ученици могу да износе пред заједницу ученика. Међусобне неспоразуме и сукобе ученика и наставника решава одељењски старешина и директор школе у сарадњи са школским педагогом.

Ученик који се непримерено, грубо, агресивно и слично понаша према другим ученицима, запосленима и трећим лицима подлеже дисциплинској одговорности.

Ученик чини повреду обавезе уколико закашњава на наставу и друге активности у школи. Ученик који закасни на час мора да присуствује часу и да на исти уђе без ремећења процеса рада. Ученик који закасни на час не може да се задржава по ходноцима и другим просторијама у школи већ мора ући у учионицу.

Ако ученик изостаје са наставе дуже од три дана, а родитељ не обавести школу о томе, одељењски старешина ће о томе да обавести родитеља односно старатеља. Изостајање са наставе правда се лекарским оправдањем школског лекара. Изузетно, до 5 наставних дана у школској години родитељ или старатељ може лично да оправда без лекарског оправдања, не може да се правда више од два узастопна дана. Оправдања за изостајање са наставе одељењском старешини доноси искључиво родитељ или старатељ. Изостанке ученика родитељи, старатељи, су дужни да оправдају у року од пет дана од дана повратка на наставу. Изостанци који се у том року не оправдају одељењски старешина је дужан да евидентира као неоправдане изостанке. Злоупотреба уверења, оправдања и исправе и лажно представљање, повлачи дисциплинску одговорност ученика.


Права ученика остварују се у складу са позитивним међународним уговорима и конвенцијама и законом, а школа је дужна да омогући услове за остваривање тих права, а нарочито право на:


 • квалитетан образовно-васпитни рад;
 • уважавање личности;
 • свестран развој личности;
 • заштиту од дискриминације и насиља;
 • благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;
 • информацију о његовим правима и обавезама;
 • подношење приговора и жалбе на оцену и на остварењу других права по основу образовања;
 • слободу удруживања у различите ученичке организације, клубове.

Правила понашања наставникаДужности наставника су да:


 • у школу долази најкасније 10 минута пре почетка наставе, односно свог првог часа;
 • на време долазе на час;
 • у случају неодложне потребе за изостајањем са наставе дужни су да на време обавесте директора или секретара школе о изостајању, ради благовременог организовања замене;свако неоправдано изостајање или необавештавање руководилаца школе о изостајању са посла или закашњењу, сматраће се повредом радне дужности;
 • наставник који је организовао допунски час или друге активности дужан је да брине о боравку ученика у школи од почетка ових активности до њиховог завршетка;
 • опрема и инвентар школе као и остали потрошни матерјал не сме се користити у приватне сврхе;
 • за ношење важних докумената школе као и других предмета и средстава, радник је дужан да прибави одобрење овлашћеног лица;
 • забрањено је пушење у просторијама школе, осим за те намене одређеним просторијама;
 • забрањено је уношење и конзумирање алкохола, опијата, дроге и против радника који то чине биће покренут прекршајни поступак;
 • забрањено је испољавање политичке припадности, припадности верама и сектама, као и сваки облик национализма, против радника школе који чине овакве прекршаје покреће се дисциплински поступак за тежу повреду радне дужности.


Дежурни наставник је дужан да:


 • са пуном одговорношћу обавља поверену му дужност и да се брине о извршавању свих обавеза наставника и ученика;
 • да уредно води књигу дежурног наставника и у њу уписује промене које су од значаја за живот и рад у школи а посебно настале штете и њихове починиоце, одсуства и закашњења наставника;
 • дежирни наставник сноси сву одговорност за површан рад којим је нанета штета или се омета ред и рад у школи, на посао дође 30 минута пре почетка наставе;
 • брине се о почетку и несметаном извођењу наставе и владању ученика у току свог дежурства и смене, за време великог одмора дежурни наставници присуствују ужини ученика;
 • у случају недоласка наставника на наставу обавештава директора школе и предузима мере да се обезбеди настава.


Одељењски старешина брине о укупном животу, раду и успеху својих ученика, а нарочито:


 • води одговарајућу евиденцију о васпитно-образовном процесу као и условима живота и рада ученика;
 • води уредно одељењски дневник рада и благовремено прати реализацију распореда часова у свом одељењу;
 • на основу лекарског оправдања или оправдања родитеља или старатеља правда изостанке ученика;
 • за изостајање са наставе ученика дуже од три дана, преко секретара школе обавештава родитеље или старатеље, а према потреби у сарадњи са педагогом школе и друге надлежне органе;
 • у ђачку књижицу уписује обавештења за родитеље и старатеље и контролише да ли су примили обавештења, за време приредби, академија, предавања, приказивања филмова и других јавних манифестација за ученике у школи и ван школе води рачуна о свом одељењу и помаже у одржавању реда и дисциплине;
 • води поступак за утврживање повреда радних дужности и учињених штета од стране ученика;
 • сарађује са родитељима ученика путем непосредних контаката и родитељских састанака на којима обавештава родитеље и стараоце о успеху ученика, изостанцима и понашању ученика.
Правила понашања осталих запослених у школиПомоћно-технички радници имају следеће дужности:


 • Сваког радног дана одржавају чистоћу школских простора, дворишта и спортских терена;
 • Помажу у раду дежурним наставницима и ученицима;
 • Дежурају на свом спрату према утврженом распореду и сменама и не удаљавају се од свог радног места без дозволе секретара школе;
 • На време достављају потребан матерјал за наставу, уколико то није стављено другим радницима у надлежност;
 • У сталној сарадњи са дежурним ученицима и наставницима прате кретање страних лица и предузимају мере да се очува ред и мир, а посебно безбедност ученика, радника и имовине школе;
 • Дежурни радник прве смене предаје учионице и остале просторије раднику друге смене;
 • По завршетку рада радници друге смене предузимају све мере да се обезбеде објекти школе, закључају, погасе светла, провере водоводне, грејне и друге инсталације.

Правила понашања родитељаРодитељ или старатељ ученика има право и дужност:


 • Да се редовно информише о учењу и понашању свог детета;
 • Посебно сарађује са одељењским старешином;
 • Поштује правила рада, налоге и предлоге дежурних ученика и наставника и управе школе;
 • У случају потребе разговара са предметним наставником и даје му сва потребна обавештења;
 • Редовно присуствује родитељским састанцима и у складу са својим могуђностима, пружа помоћ у реализацији укупног образовно-васпитног процеса у школи;
 • Даје свој стручни и сваки други допринос у остваривању планираних задатака школе;
 • Родитељ мора поштовати правила рада школе и несме улазити у учионицу за време часова;
 • Родитељи се због неприкладног понашања, изазивања сукоба са ученицима и другим родитељима или радницима школе, могу искључити из даље сарадње и ускратити им право присуства у просторшколе.