О библиотеци

„Библиотеке се не праве, оне расту“

Библиотека у савременој школи је ослонац васпитно-образовном процесу; обезбеђује доступност, евалуацију, интерпретацију информација и знања, комуникацију са новим и свежим идејама, афирмише и развија критичко мишљење, намењена је свим ученицима и наставницима без обзира на степен њихове интелектуалне и емоционалне обдарености. Школска библиотека је неопходан и саставни део образовно-васпитног процеса који доприноси његовом развоју, унапређивању учења, стручног усавршавања и јавне, културне делатности школе. Библиотечком грађом и информацијама библиотека у школи допуњује сва образовно-васпитна подручја различитим изворима сазнања.

Применом одређених метода и облика рада укључује се у наставни процес, помаже у учењу, у стварању трајних навика и способности за коришћење различитих извора ииформација и систематски врши способљавање ученика за самосталан рад.

Библиотека у нашој школи је информациони комуникациони центар, који располаже различитом вишеаспектно обрађеном библиотечком грађом и вешто, зналачки, инспиративно и занимљиво је презентује читаоцима.

У раду школске библиотеке издвајају се три главне функције:

  • 1. образовно-васпитна
  • 2. библиотечко-информациона
  • 3. културно-забавна и јавна делатност

Ове функције одређују рад и задатке библиотеке у школи. Оне суштински дефинишу место и улогу школске библиотеке.

Основна делатност библиотеке је да набавља библиотечки материјал, стручно га обрађује и даје на коришћење ученицима и наставницима. То је обављање стручних библиотечких послова по свим важећим стандардима и упутствима.


БИБЛИОТЕЧКИ ФОНД

Библиотека у свом фонду има око 12000 књига. Књижни фонд се стално увећава, посебно школска лектира.

Фонд је стручно обрађен по библиотечким правилима. Подељен је на ученички и наставнички. Издвојени су уџбеници и литература по предметима.

Библиотека има стручни и ауторски каталог.

Библиотека је добила већи простор него што га је до раније имала. Сада има већи простор за књижницу и простор за читаоницу.


ОПРЕМА

Библиотека је добро опремљена. Има рачунар, скенер, штампач и интернет што је предност да се лакше долази до жељених информација.