Документа школе

Преузмите сва битна документа и правилнике везане за рад школе

Назив документаПреузимање
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ – на које се закон не односи
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ
БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 2023/24.
ИНФОРМАТОР О РАДУ
РАЗВОЈНИ ПЛАН
ПРАВИЛНИК О РАДУ ШКОЛЕ
ПРАВИЛНИК О СУКОБУ ИНТЕРЕСА
ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ УЧЕНИКА
ПРАВИЛНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
ПРАВИЛНИК О ПРАВИЛИМА ПОНАШАЊА
ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УЗБУЊИВАЊУ
ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
ПОСЛОВНИК О УЧЕНИЧКОМ ПАРЛАМЕНТУ
ПРАВИЛНИК О ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ
ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ
И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА
ПРАВИЛНИК О МЕРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ УСТАНОВЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЈУ
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА
ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ОД
ДОНАЦИЈА И ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ
ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ
Школски програм V-VII разред 2020-24.